REGULAMIN I RODO

REGULAMIN SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z TECHNIKI UWALNIANIA:

Gwarantuję całkowitą anonimowość. Państwa dane nigdy nie będą udostępniane, przekazywane, przetwarzane ani sprzedawane.

1. Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Łanocha Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-121, ul. Armeńska 5/5, Numer KRS: 0001076369 a Klientem.

3. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni zdrowe, nie będące w żadnej terapii medycznej psychologicznej, psychiatrycznej, itp., w szczególności wspomaganej lekami. 

4. Uzyskanych informacji nie można traktować, jako profesjonalnej opieki czy pomocy medycznej. W trakcie szkolenia Prowadząca zadaje pytania, wywołujące różnego rodzaju emocje, które należy uwolnić. Klient ponosi 100% odpowiedzialność za wykorzystanie poznanej techniki uwalniania co oznacza, że efekty procesu należą w pełni do Uczestnika. 

5. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji, w tym  na temat jego wieku (pełnoletność) oraz na temat pełnej zdolności do czynności prawnych oraz jego stanu zdrowia psychicznego.

6. Klient może uzyskać możliwość świadczenia na jego rzecz usług w formie Szkolenia z Technik Uwalniania On-Line. Wygląda to w następujący sposób: po zapoznaniu się z „Informacją „o technice i zaakceptowaniem regulaminu oraz opłaceniem spotkania i ustaleniu terminu, wysyłany jest na wskazany przez Klienta  e-mail link do spotkania GOOGLE MEET. Spotkanie trwa 1 godzinę. Prowadząca dokłada wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

7. Opłatę w wysokości 300 zł za godzinę należy dokonać na przesłany numer konta przed spotkaniem.  

Numer konta 61 1020 5242 0000 2602 0636 4212, w tytule przelewu proszę wpisać imię i termin spotkania.

8. Prowadząca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia.

9.  Prowadząca szkolenie zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, uzyskane w ramach szkolenia.

10. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.

11.  Odkryj-moc-w-sobie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.

12. Przystępując do usługi Klient akceptuje powyższe warunki Regulaminu oraz RODO.

Ogólne warunki sprzedaży produktów digitalowych w serwisie odkryj-moc-w-sobie.pl

 1. Wstęp.

1.1 Niniejszy regulamin określa:

– zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www. odkryj-moc-w-sobie.pl, którego właścicielem jest Łanocha Sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu 51-121, ul. Armeńska 5/5, Numer KRS: 0001076369

– warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów digitalowych.

1.2 Niniejsze warunki mogą być uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów.

1.3. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

 1. Definicje.

2.1 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą

Serwisu.

2.2. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki

będące podstawowym składnikiem Produktu.

2.3. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

2.4. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Łanocha Sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu 51-121, ul. Armeńska 5/5, Numer KRS: 0001076369, na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2.5 Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu

przez Łanocha Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2.6.Świadczenie usług drogą elektroniczna wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i

odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

2.7 Płatności drogą elektroniczną- wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta

płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Łanocha Sp. z o.o.

2.8. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Łanocha Sp. z o.o. podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

2.9. Środki komunikacji elektronicznej rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

2.10. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w  celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

2.11. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z

Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie

stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3.2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia praz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Łanocha Sp. z o.o. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w  tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie

3.3.Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w

Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności

oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3.4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5.Łanocha Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Rejestracja

4.1 Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Łanocha Sp. z o.o.

1.2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu

4.3. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 1. a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
 2. b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4.4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne

korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz

wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.

 1. Konto Użytkownika

5.1 Łanocha Sp. z o.o. po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto przypisane do adresu email wybranego przez Użytkownika.

5.2. Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw

osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email  a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Łanocha Sp. z o.o.

5.3.Łanocha Sp. z o.o.  może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie email, a utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Serwisu lub jeżeli Łanocha Sp. z  o. o.  poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi  obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Łanocha Sp. z o.o.. . 0

odmowie utworzenia Konta, Łanocha Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

5.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 1. Korzystanie z Serwisu

6.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.

6.2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w

czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.

6.3. Jeżeli w ofercie lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na 365

dni. Jeżeli w Serwisie, lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.

6.4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.

6.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres

poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6.6. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu  potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

6.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

 1. Płatności

7.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.

7.2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie  osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

7.3Łanocha Sp. z o.o.  udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności .Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Łanocha Sp. z o.o.  nie ma do nich dostępu.

7.4. Po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik  jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku.

7.5. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

7.6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Łanocha Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

7.7. Łanocha Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Łanocha Sp. z o.o..  Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

7.8. Łanocha Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika  nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

7.9. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT

(podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane

są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury

zgodnie z odpowiednim formularzem.

 1. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

8.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne,

podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie  ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

8.3. Użytkownik może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.

8.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Łanocha Sp. z o.o. w określonym dniu każdego miesiąca.

8.5. Cena Produktu jest opłatą za całość usługi szkoleniowej. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty, ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Produkt, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Użytkownika z przyczyn nieleżących po stronie Łanocha Sp. z o.o.

8.6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Łanocha Sp. z o.o. . Łanocha Sp. z o.o  nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.

8.7. W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Łanocha Sp. z o.o. nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jest ona uprawniona do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Użytkownikz obowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny, lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.

8.8. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach

Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

8.9. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

8.10. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Łanocha Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

8.11. Przykłady sukcesów demonstrowane podczas kursów oraz na wszelkich materiałach, nie

gwarantują sukcesu użytkownika. Jest to indywidualny proces, na który nie ma żadnych gwarancji, gdyż wynik jest uzależniony od zbyt wielu czynników. 

8.12. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Użytkownika przez Łanocha Sp. z o.o. koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Łanocha Sp. z o.o.

8.13 Firma Łanocha Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stan emocjonalny i psychiczny klientów. Usługi mają charakter edukacyjny. W razie problemów natury psychicznej lub zdrowotnej należy skontaktować się ze specjalistą.

 1. Reklamacje

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy aneta.lanocha@gmail.com rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Łanocha Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

9.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak Łanocha Sp. z o.o.  mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

9.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Łanocha Sp. z o.o.Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

9.4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38ust. 13 ustawy o prawach konsumenta gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Łanocha Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zmiany regulaminu

10.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności

11.1. Łanocha Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak  również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

11.2. Łanocha Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

11.3. Łanocha Sp. z o.o. – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Łanocha Sp. z o.o.  i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

11.4. Łanocha Sp. z o.o. zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Łanocha Sp. z o.o.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

12.2. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

13.4. Łanocha Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

Zgoda uczestnika na udział w ” Niedzielnych Warsztatach”

Dobrowolnie zgadzam się na udział w spotkaniach „Niedzielnych Warsztatach”.

Jestem świadomy/świadoma, że Proces Uwalniania Emocji, który będzie praktykowany podczas tych spotkań, może prowadzić do okresowego i znacznego odczuwania emocji. Rozumiem, że uczestnictwo w tych spotkaniach ma na celu wsparcie emocjonalne, rozwój osobisty i duchowy, ale nie jest to profesjonalna terapia ani porada psychologiczna.

Jestem świadomy/świadoma, że uczestnictwo w Procesie Uwalniania Emocji może prowadzić do intensywnego doświadczania emocji, w tym do odczuwania smutku, gniewu, strachu, lęku, radości, miłości, wdzięczności i innych. Akceptuję, że mogą wystąpić wahania nastroju oraz możliwość doświadczania uczuć trudnych do zrozumienia lub wyrażenia.

Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za moje własne uczucia, decyzje i działania podczas uczestnictwa w „Niedzielnych Warsztatach” Zobowiązuję się do poszanowania prywatności i korzystania z kursu i nagrań wyłącznie do własnej dyspozycji. Zobowiązuję się nie udostępniać materiałów z kursu „Niedzielne Warsztaty” zgodnie z zasadą uczciwości.  W przypadku, gdy potrzebuję profesjonalnej pomocy psychologicznej, zobowiązuję się do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą. Firma Łanocha Sp. z o.o.  jest firmą edukacyjną i w taki sposób należy traktować treści i ćwiczenia. W razie problemów psychicznych należy skontaktować się z psychiatrą. Akceptując powyższe warunki, zgadzam się na udział w „Niedzielnych Warsztatach” oraz na przestrzeganie ustalonych zasad.

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez Łanocha Sp. z o.o. w celach związanych z wykonywaniem usług szkolenia z technik uwalniania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013r., poz. 1422 ze zm.) od Łanocha Sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane są w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług , na podstawie udzielonej zgody poprzez wypełnienie powyższego formularza, oraz w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach, przesyłanych drogą email.

Odbiorcą danych osobowych będą: Łanocha Sp. z o.o., personel Łanocha Sp. z o.o. oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres aneta.lanocha@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres aneta.lanocha@gmail.com żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przedstawienia oferty i informacji handlowych dotyczących działalności Łanocha Sp. z o.o..

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Polityka Prywatności Szkolenia Indywidualnego z Techniki Uwalniania

 1. Wprowadzenie

  • Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług Szkolenia Indywidualnego z Techniki Uwalniania prowadzonego przez Łanocha Sp. z o.o..
 2. Zasady Ogólne

  • Gwarantujemy całkowitą anonimowość. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane, przekazywane, przetwarzane ani sprzedawane osobom trzecim.
  • Przystępując do korzystania z Usługi, Klient akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz RODO.
 3. Zakres i Cel Przetwarzania Danych

  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi szkoleniowej, dopasowania oferty usług, realizacji celów marketingowych oraz informowania o nowych produktach i ofertach promocyjnych.
  • Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez Klienta.
 4. Prawa Użytkownika

  • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania.
  • Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie żądania na adres aneta.lanocha@gmail.com.
 5. Ochrona Danych

  • Podjęte zostały wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Zmiany w Polityce Prywatności

  • Odkryj-moc-w-sobie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.
 7. Korzystanie z plików cookies.

  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

  Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

 8. Kontakt i Skargi

  • W razie pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, Klient może skontaktować się bezpośrednio z nami lub zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.